Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Aktiebok – Anmälan och Förvaring för Aktiebolag

Aktiebok – här anmäler du innehav av aktier som gäller för aktiebolag.

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok och är reglerat i lag. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Aktieboken är ett register över vilka som äger aktier i bolaget. Det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget. 

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok. Uppgifterna i aktieboken ligger till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som ska få del av vinstutdelning. En styrelse i ett bolag utan aktiebok kan riskera böter eller fängelse.

Här hos oss kan du digitalt föra ett register över aktieinnehavet i aktiebolaget. Vi förvarar sedan handlingen hos oss tryggt och säkert.

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Det finns två olika sorters aktiebolag, privata och publika aktiebolag. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 kronor, medan ett publikt aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 500 000 kronor. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet (aktiens kvotvärde eller nominellt värde). Alla aktier har lika rätt i bolaget, vilket innebär att alla aktieägare, oavsett antalet aktier, har lika stor rätt per aktie.