Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Kränkningsanmälan skolan

I svensk skola gäller förbud mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. Alla former av kränkningar kan anmälas. Det är skolan som i första hand ska upprätthålla ordning i klassrum och övriga lokaler i skolan. Om en kränkning har skett ska skolan omgående agera. En kränkning kan förekomma bland elever och skolpersonal.

I skollagen anges paragrafer som innehåller regler som innebär att skolan har plikter. När en elev anser sig ha blivit kränkt måste skolan omgående agera och utreda händelsen för att kunna vidta åtgärder. Utredningen ska leda till att kränkningar upphör. För att en utredning ska kunna startas måste någon skicka in en kränkningsanmälan.

En kränkningsanmälan som faller inom ramen för skolans ansvar är när en elev kränker en annan elev på skoltid. En kränkningsanmälan kan upprättas även om kränkningen har skett efter skoltid, detta om kränkningen har en koppling till skolan.

Kränkningsanmälan blankett

Det är vanligt att föräldrar till barn skickar in en kränkningsanmälan genom att fylla i en blankett. Handlingen ska sedan skickas in till ansvar på skolan. Oftast går det bra att skicka kränkningsanmälan till rektorn på skolan via e-post. I annat fall ska kränkningsanmälan skickas in till den person eller avdelning på skolan som ansvarar för ordningen.

Detta ska en kränkningsanmälan innehålla
  • Datum för när kränkningen har skett
  • Uppgifter till den som du anser har blivit kränkt
  • Uppgifter till den du anser har kränkt någon
  • Plats där kränkningen har ägt rum
  • Redogör för hur kränkningen har gått till