Samhällsservice

Vi utför olika former av samhällsuppdrag

Hem » Samtycke flytta med barn inom Sverige

Samtycke – flytta med barn inom Sverige

Vårdnadshavarnas samtycke när barn ska flytta inom Sverige

När krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få flytta?

Ett samtycke ska finnas när ett barn flyttar med en av vårdnadshavarna till annan plats inom Sverige. Kravet på samtycke gäller enligt föräldrabalken som reglerar barns rättigheter. Det innebär att ett samtycke ska finnas när barnet flyttar till annan ort, kommun eller plats.

Ett barn som har två vårdnadshavarna ska gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, detta avser en permanent flytt utomlands.

Om den andra vårdnadshavaren inte lämnas sitt samtycke till att du får flytta med barnet till en annan ort, måste du istället ansöka om ensam vårdnad.

Vad händer om du flyttar med barn utan godkännande?

Om en av vårdnadshavarna flyttar med barnet utan godkännande från den andra föräldern kan det anses vara ett brott. Detta kan resultera i ett straffansvar enligt svensk lag. Se därför till att dokumentera om vad ni kommer överens om.

Föräldrabalken reglerar det vårdnadshavare inte kan komma överens om

En vårdnadshavare får inte flytta med sitt barn om inte den andra föräldern gemensamt har fattat beslutet. Dessa regler finns till för barnets bästa. Samtliga personliga angelägenheter som rör barnet och dess beslut ska fattas gemensamt av vårdnadshavaren, detta anges i den svenska föräldrabalken.

När vårdnadshavare kommer överens

När du har kommit överens med den andra vårdnadshavaren om att flytta med barnet till en annan plats kan ni båda signera samtycket. I handlingen ska uppgifter om barnet, vårdnadshavaren samt var flytten ska ske dokumenteras.

Vårdnadshavarna fyller i samtycket, betalar avgifter, signerar och sparar en varsin kopia.

Flytta lagligt med ditt barn

En flytt ses ofta vara ett ingripande beslut. När beslut ska tas som är av större vikt krävs alltid ett samtycke. Tänk på att alltid vara överens med den andra vårdnadshavaren om barnets angelägenheter. När vårdnadshavare har gemensam vårdnad är det extra viktigt att vara överens om dokumentera samtliga överenskommelser. Extra hänsyn ska tas till barnets bästa och välmående.

När du har fått samtycket är det bra att du sparar en egen kopia av handlingen. Du kan uppvisa dokumentet till den som efterfrågar det, exempelvis:

  • socialtjänsten
  • kommunen
  • skola, förskola m.m.
  • myndigheter
  • bevis i domstol